ახალი ამბები
თვითრეგულირების მექანიზმი მედიაში

თვითრეგულირების მექანიზმი მედიაში

“ჩვენი მუშაობის პრინციპია, რომ მაუწყებელმა თავი უნდაა შეიკავოს ისეთი მასალის გამოქვეყნებისგან, რომელიც გააღვიძებს სიძულვილს ან არატოლერანტობას. რასის, ენის, სქესის, რელიგიური კუთვნილების, პოლიტიკური შეხედულებების, ეთნიკური, გეოგრაფიული ან სოციალური წარმოშობის საფუძველზე.”

რეგიონულ მედიებში მოქმედებს თვითრეგულირების საბჭოები, რომლებიც მაყურებლის მიმართვის საფუძველზე სადავო მასალას განიხილავს.