შესავალი. თანამედროვე ეპოქაში, ნებისმიერი ქვეყნისათვის, სასურსათო უსაფრთხოების[1] უზრუნველყოფა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ ამოცანას წარმოადგენს. ამ მიზნით, დღეისათვის, ფართოდ გამოიყენება თანამედროვე ბიოტექნოლოგიით…More

წარმოების წესები და საკანონმდებლო რეგულირება ვიმედოვნებთ, ხელისუფლება ამ საკითხს მეტ ყურადღებას მიაქცევს და გაატარებს ქმედით ღონისძიებებს, რათა სოფლის მეურნეობა ნატურალური…More

სასურსათო ჯაჭვის ნებისმიერი რგოლი – ფერმერი, დამამზადებელი, გადამამუშავებელი, დისტრიბუტორი, სატრანსპორტო კომპანია, სავაჭრო კომპანია თუ საცალო ქსელის ობიექტი სრულყოფილად უნდა ფლობდეს…More

ვაჭრობისათვის ყველაზე გავრცელებული ბარიერია ე.წ. გადასახადი იმპორტზე – ტარიფი. “ტარიფები უპირატესობას ანიჭებს ადგილობრივად წარმოებულ საქონელს ანალოგიურ იმპორტირებულ საქონელთან შედარებით და…More

0

ფერმერული სამუშაოები დეკემბერი (გვიან შემოდგომიდან დაწყებული) ზამთრისთვის მზადება-ბაგური კვება, ბაგური რაციონი, სადგომებში ჰიგიენური ნორმების შენარჩუნება ზამთრისთვის ცხვრის შემზადება,კვება. კვების…More

0

მზადება საგაზაფხულოდ ზამთრის მემკვიდრეობით მიღებული სამუშაოები მარტი  ხბოს მიღება, კვება-გამოზრდა, მოვლა-პატრონობა დოლის მიღება/მოგება (ცხვარში) და ბატკნის გამოზრდის წესები…More