October 2, 2018

აგრო სიახლეები

აგრო სიახლეები – 4 [მეხუთე სეზონი]

თემები: რა სიახლეებია რძის სექტორში, რამდენად გაზრდილია რძის ფხვნილის მოხმარება და რა შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს რძის პროდუქტების მწარმოებელთა დღგ-სგან განთავისუფლებამ;

სრულად ნახვა