ზამთარი

ფერმერული სამუშაოები

 

დეკემბერი

(გვიან შემოდგომიდან დაწყებული)

 • ზამთრისთვის მზადება-ბაგური კვება, ბაგური რაციონი, სადგომებში ჰიგიენური ნორმების
 • შენარჩუნება
 • ზამთრისთვის ცხვრის შემზადება,კვება. კვების ულუფების შედგენა
 • მოსავლის აღება-კარტოფილი, სიმინდი, ცალკეული კულტურების დასაწყობება, სათესლე მასალის
 • გადარჩევა, შენახვა, კონტროლი.
 • კონკრეტული ნიადაგობრივ-კლიმატური პირობებისათვის რენტაბელური კულტურების შერჩევა და თესვა

იანვარი, თებერვალი, მარტი

 • ხბოს მიღება, კვება-გამოზრდა, მოვლა-პატრონობა
 • დოლის მიღება/მოგება (ცხვარში) და ბატკნის გამოზრდის წესები
 • ცხვრის მოვლა-კვება ზამთრის საძოვრებზე
 • ნიადაგის დამუშავება-მოხნა, სასუქების შეტანა საგაზაფხულო კულტურებისთვის
 • სათესლე მასალის შერჩევა
 • სასოფლო სამეურნეო კულტურათა თესვის ვადები ადგილის კლიმატისა და სამეურნეო პირობების
 • გათვალისწინებით
 • ფერტიგაცია სოფლის მეურნეობაში
 • ზამთრის რწყვის მნიშვნელობა (სანიტარული, ტენ დამაგროვებელი, წაყინვის საწინააღმდეგო
 • რწყვები)
 •  მზის თბიერების სათბურები და სათბურები გათბობით

 

 

წლის ნებისმიერ დროს კარგია გაშუქდეს ფარულ მასტიტზე შემოწმების პრაქტიკა, რასაც ჰქვია საველე

ტესტი, რომლის შედეგადაც ფერმერი პასუხს იღებს 2-3 წუთში

აგრო თემების სეზონური კალენდარი ჟურნალისტებისთვის საორიენტაციო ხასიათისაა (თემები უნდა

გადამოწმდეს მუნიციპალიტეტის მიხედვით აგრო სპეციალისტებთან)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp