გაზაფხული


მზადება საგაზაფხულოდ

ზამთრის მემკვიდრეობით მიღებული სამუშაოები

 

მარტი

 

 •  ხბოს მიღება, კვება-გამოზრდა, მოვლა-პატრონობა
 • დოლის მიღება/მოგება (ცხვარში) და ბატკნის გამოზრდის წესები
 • ცხვრის მოვლა-კვება ზამთრის საძოვრებზე
 • ნიადაგის დამუშავება-მოხნა, სასუქების შეტანა საგაზაფხულო კულტურებისთვის
 •  სათესლე მასალის შერჩევა
 •  სასოფლო სამეურნეო კულტურათა თესვის ვადები ადგილის კლიმატისა და სამეურნეო პირობების
 • გათვალისწინებით
 • ფერტიგაცია სოფლის მეურნეობაში
 • ზამთრის რწყვის მნიშვნელობა (სანიტარული, ტენ დამაგროვებელი, წაყინვის საწინააღმდეგო რწყვები)
 • მზის თბიერების სათბურები და სათბურები გათბობით

 

მარტი, აპრილი, მაისი

 • ეპიზოოტური ღონისძიებების გატარება, დეჰელმინთიზაცია-პირუტყვის, ცხვრის ჭიაზე
 • დამუშავება, ვაქცინაცია
 •  ბუღების რეპროდუქცია და მასზე მოქმედი ფაქტორები, ჯიშები და ა.შ
 • ვაქცინაცია თურქულზე, ციმბირის წყლულზე, ემკარსა და პასტერელოზზე.
 •  ბრუცელოზზე გამოკლვევა-მარტი/აპრილი
 •  გადარეკვა/მომთაბარეობა-გადარეკვის წინ პირუტყვის მომზადება და დამუშავება
 • ხბოს მიღება
 • მეწველი ფურების კვება, მოვლა-პატრონობა, ცურის მოვლა-პატრონობა
 • მასტიტის პროფილაქტიკა
 • ცხვრის პარსვა და გაბანება-აპრილის ბოლო მაისის პირველი რიცხვები
 • ჩითილების გამოყვანა
 • მრავალწლიანთა (ხეხილი, ვაზი) დარგვის თავისებურებები, ხეხილის წამლობა, გამოკვება,
 • საგაზაფხულო კულტურების, სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება, ბოსტნეულის ჩითილების
 • გამოყვანა და დარგვის თავისებურებები
 •  სამუშაოები ბაღსა და ვენახში. მცენარეთა დაცვის საშუალებები
 • სამუშაოები სათბურებში
 •  კლიმატის გლობალური დათბობა და სოფლის მეურნეობის ადაპტაცია მიტიგაციის ღონისძიებები
 •  ბიოლოგიური მეურნეობა და ბიოლოგიურ წარმოებაში დაშვებული მცენარეთა დაცვის
 • საშუალებები
 •  სათიბ-საძოვრები და მათი ეფექტურობის ამაღლება

 

წლის ნებისმიერ დროს კარგია გაშუქდეს ფარულ მასტიტზე შემოწმების პრაქტიკა, რასაც ჰქვია საველე

ტესტი, რომლის შედეგადაც ფერმერი პასუხს იღებს 2-3 წუთში

 

აგრო თემების სეზონური კალენდარი ჟურნალისტებისთვის საორიენტაციოდ (თემები უნდა

გადამოწმდეს მუნიციპალიტეტის მიხედვით აგრო სპეციალისტებთან)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp