აგრო ლაბორატორიული უნარების გაუმჯობესება პროექტი

„აღმოსავლეთ ევროპაში აგრარული და კვების სექტორის სპეციალისტთა ლაბორატორიული პრაქტიკის უნარების გაუმჯობესება/Ag-Lab“ ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში.

პროექტის მიზანია ევროპელი პარტნიორების დახმარებით ხელი შეუწყოს აგრარული და საკვები პროდუქტების ხარისხის კონტროლის სისტემის გაუმჯობესებას ევროკავშირთან ახლახანს ასოცირებული წევრი-ქვეყნების ტესტირებისა და სადიაგნოსტიკო ლაბორატორიებში მომუშავე სპეციალისტების მომზადება/გადამზადების გზით, კერძოდ უკრაინაში, საქართველოსა და მოლდოვეთში.

საქართველოდან პროექტში მონაწილეობენ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია.

https://www.facebook.com/agro.jrc.ge/videos/348965089200555/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp